88999920

Чанар бүтээмж

Q2. Бизнес процесс загварчлал  

Бизнес процесс загварчлал

Сургалтын дараах 2 цагийн зөвлөгөө өгнө.

Байгууллага дахь алба нэгж хоорондын уялдаа холбоог сайжруулах, үнэ цэн нэмэгдүүлэх, үргүй байдлыг бууруулахад процесст суурилсан сэтгэлгээг ашиглах нь менежментийн олон улсын сайн туршлага юм. Цаашлаад аливаа эрсдэлийг бууруулах, үр дүн, гүйцэтгэлд мониторинг хийх, үйл ажиллагаагаа системтэйгээр сайжруулахад процесс загварчлал үндэс суурь нь болж өгнө.

  • Үйл явцыг хэр дэлгэрэнгүй зураглах ёстой вэ?
  • Үйл явцын зураглал гаргахад анхаарах зүйлс
  • Үйл явцыг баримтжуулах нь
 

 1. Процессын тухай ойлголт
 2. Процессын зураглал
 3. Процессын ангилал
 4. Процессын баримтжуулалт, эрсдэл, гүйцэтгэл
 5. Зураглал гаргах программ хангамж тэдгээрийн хэрэглээ
 6. Процессын алдагдал/алдаа
 7. Процессын хөгжүүлэлт, сайжруулалт 
 8. Процессын баримтжуулалт
 9. Процесст мониторинг хийх гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт
 10. Процессын эрсдэл
 

 • Чанарын удирдлагын суурийг бий болгох
 • Алба нэгжүүдийн уялдаа холбоог сайжирна
 • Заавар, журам боловсруулах чадамж
 • Процесс загварчлал хийж үйл ажиллагаагаа сайжруулах
 

 • Ямар ч салбарын гүйцэтгэх болон удирдах түвшний бүх ажилтнууд
 • Эмнэлэг, онцгой байдал, тээвэр, засвар үйлчилгээ гэх мэт үйлчилгээний салбаруудын анхан, дунд, дээд шатны удирдлагууд
 • Механик, нярав гэх мэт бараа материал, багаж хэрэгслүүдтэй байнга харьцдаг хүмүүс
 • Үйлдвэр, үйлчилгээний ажилтнууд
 • Оффиссын ажилтнууд
 

Сургалт танхим эсвэл онлайн байдлаар та өөрийн сонгосон хэлбэрээр сургалтанд хамрагдах боломжтой.

Бүртгүүлэх булан

  Захиалах
 • Хугацаа: 4 цаг
 • Гэрчилгээтэй
 • Төлбөр: 120,000loader