88999920

Чанар бүтээмж

Q0. Чанарын өртгийг тооцох нь  

Чанарын өртгийг тооцох нь

Чанар ба үр ашиг хоорондоо хамааралтай гэдгийг байгууллага бүр мэддэг ч чанарын бодлого, чанарын удирдлага, түүний зарчмуудын талаар төдийлөн  сайн анхаардаггүй. Мөн байнгын өөрчлөлт хувиралтад байгууллагын үйл ажиллагаагаа нийцүүлэн хөгжүүлэх, өрсөлдөх чадвараа сайжруулахад чанарын удирдлагын суурь мэдлэг ойлголтыг эзэмшсэн байх нь байгууллага бүрийн үүрэг хариуцлага юм.

Энэхүү сургалтын гол зорилго нь:

 • Чанарын бий болгох гол шалгуурууд тэдгээрийн хяналтыг оновчтой хийх
 • Чанарын удирдлагын тогтолцоо гэж юу болох удирдлагын тогтолцооны нийтлэг хэлбэрүүд хоорондын ялгааг ойлгож тохирох хэлбэрийг байгууллагадаа ашиглах.
 • Чанарын зардлын төрлүүдийг өөрийн байгууллага дээрээ тодорхойлж тооцож хэмжиж чаддаг болно. 
 • Үйлдвэрлэл, үйлчилгээний чанар бүтээмжийг бодитой тооцох чадамжтай болно.

 1. Чанарын философи
 2. Бүтээгдэхүүнийн чанарын хэмжүүр
 3. Үйлчилгээний чанарын хэмжүүр
 4. Бодит кэйс ажиллах
 5. Хэрэглэгчийн дуу хоолойд шинжилгээ хийж хэрэгцээ шаардлагыг нь тдорхойлох 
 6. Чанарын урьдчилан сэргийлэх зардлын тооцоо
 7. Чанарын гадаад, дотоод зардлын тооцоо
 8. Чанарын зардлын ангилал ба тооцоолол

Чанар ба ашиг хоорондоо хамааралтай гэдгийг байгууллага бүр мэддэг ч чанарын бодлого, чанарын удирдлага, түүний зарчмуудын талаар төдийлөн  сайн анхаардаггүй. Мөн байнгын өөрчлөлт хувиралтад байгууллагын үйл ажиллагаагаа нийцүүлэн хөгжүүлэх, өрсөлдөх чадвараа сайжруулахад чанарын удирдлагын суурь мэдлэг ойлголтыг эзэмшсэн байх нь байгууллага бүрийн үүрэг хариуцлага юм.

 • Чанарын зардлын төрлүүдийг өөрийн байгууллага дээрээ тодорхойлж тооцож хэмжиж чаддаг болно. 
 • Үйлдвэрлэл, үйлчилгээний чанар бүтээмжийг бодитой тооцох чадамжтай болно.

Энэхүү сургалтын гол зорилго нь:

 • Чанарын бий болгох гол шалгуурууд тэдгээрийн хяналтыг оновчтой хийх
 • Чанарын удирдлагын тогтолцоо гэж юу болох удирдлагын тогтолцооны нийтлэг хэлбэрүүд хоорондын ялгааг ойлгож тохирох хэлбэрийг байгууллагадаа ашиглах.

 • Худалдаа, үйлчилгээний менежерүүд
 • Инженер, эмч гэх мэт салбар салбарын гол мэргэжилтнүүд
 • Маркетингийн менежер, ажилтнууд
 • Бүтээгдэхүүн хөгжүүлэлтийн мэргэжилтнүүд
 • Судалгаа хөгжлийн ажилтнууд
 • Байгууллагын чанарын менежерүүд
 • Дундаас дээш шаны менежерүүд
 • Анхан шатны ажилтнууд
 • Чанарын өмнө үүрэг хариуцлага хүлээдэг бүх хүн

2023 оны 04 дүгээр сарын 24 өдрийн 09:00 - 16:00 цагт

 
Бүртгүүлэх булан

  2023-10-14
 • Хугацаа: 8 цаг
 • Гэрчилгээтэй
 • Төлбөр: 240,000loader