88999920

Чанар бүтээмж

Q0. Чанарын удирдлагын суурь  

Чанарын удирдлагын суурь

Чанар ба үр ашиг хоорондоо хамааралтай гэдгийг байгууллага бүр мэддэг ч чанарын бодлого, чанарын удирдлага, түүний зарчмуудын талаар төдийлөн  сайн анхаардаггүй. Мөн байнгын өөрчлөлт хувиралтад байгууллагын үйл ажиллагаагаа нийцүүлэн хөгжүүлэх, өрсөлдөх чадвараа сайжруулахад чанарын удирдлагын суурь мэдлэг ойлголтыг эзэмшсэн байх нь байгууллага бүрийн үүрэг хариуцлага юм.

Энэхүү сургалтын гол зорилго нь:

 • Чанарын бий болгох гол шалгуурууд тэдгээрийн хяналтыг оновчтой хийх
 • Чанарын удирдлагын тогтолцоо гэж юу болох удирдлагын тогтолцооны нийтлэг хэлбэрүүд хоорондын ялгааг ойлгож тохирох хэлбэрийг байгууллагадаа ашиглах.

 1. Чанарын философи
 2. Бүтээгдэхүүнийн чанарын хэмжүүр
 3. Үйлчилгээний чанарын хэмжүүр
 4. Чанарын удирдлага ба хяналт
 5. Чанарын өртөг
 6. Байгууллагын чанарын хэмжүүр

Чанар ба ашиг хоорондоо хамааралтай гэдгийг байгууллага бүр мэддэг ч чанарын бодлого, чанарын удирдлага, түүний зарчмуудын талаар төдийлөн  сайн анхаардаггүй. Мөн байнгын өөрчлөлт хувиралтад байгууллагын үйл ажиллагаагаа нийцүүлэн хөгжүүлэх, өрсөлдөх чадвараа сайжруулахад чанарын удирдлагын суурь мэдлэг ойлголтыг эзэмшсэн байх нь байгууллага бүрийн үүрэг хариуцлага юм.

Энэхүү сургалтын гол зорилго нь:

 • Чанарын бий болгох гол шалгуурууд тэдгээрийн хяналтыг оновчтой хийх
 • Чанарын удирдлагын тогтолцоо гэж юу болох удирдлагын тогтолцооны нийтлэг хэлбэрүүд хоорондын ялгааг ойлгож тохирох хэлбэрийг байгууллагадаа ашиглах.

 • Худалдаа, үйлчилгээний менежерүүд
 • Инженер, эмч гэх мэт салбар салбарын гол мэргэжилтнүүд
 • Маркетингийн менежер, ажилтнууд
 • Бүтээгдэхүүн хөгжүүлэлтийн мэргэжилтнүүд
 • Судалгаа хөгжлийн ажилтнууд
 • Байгууллагын чанарын менежерүүд
 • Дундаас дээш шаны менежерүүд
 • Анхан шатны ажилтнууд
 • Чанарын өмнө үүрэг хариуцлага хүлээдэг бүх хүн

2021 оны ХХ дүгээр сарын ХХ өдрийн ХХ:00 - ХХ:00 цагт

 
Бүртгүүлэх булан

  2023-04-03
 • Хугацаа: 4 цаг
 • Гэрчилгээтэй
 • Төлбөр: 120,000loader