88999920

Менежмент

M9. Тэргүүлэх аудитор ISO 9001 ЧУТ  

Тэргүүлэх аудитор ISO 9001 ЧУТ

Байгууллагын удирдлагын тогтолцоонд хараат бус хөндлөнгийн аудит хийх чадамжтай болно. Үүний зэрэгцээ байгууллагын үйл ажиллагааны менежмент, төлөвлөлт, хяналт, сайжруулалтын цогц мэдлэгийг хамт эзэмших болно. Ингэснээр та аливаа байгууллагын менежментэд шинжилгээ хийж, үнэлгээ өгөх чадамжтай болох юм.

 1. Стратеги төлөвлөлт /8 цаг/
 2. Чанарын хүчин зүйлс /4 цаг/
 3. Бизнесийн шинжилгээ үнэлгээ /4 цаг/
 4. Хэрэглэгчид төвлөрөх асуудлууд /4 цаг/
 5. Процессын удирдлага ба удирдлагын тогтолцооны парадигмууд /4 цаг/
 6. Эрсдэлийн удирдлага /4 цаг/
 7. ISO 9001 стандартын шаардлага /4 цаг/
 8. ISO 9001 стандартын аудит /8 цаг/

 • ISO 9001 стандартын хэрэгжүүлэлтийн үр нөлөө, үр ашигтай байдлыг үнэлэх чадамжтай болно.
 • Аливаа байгууллагын менежмент тогтолцооны өргөн хүрээний мэдлэгтэй болсон байхын зэрэгцээ аливаа асуудлын том зургаар нь харж шийдвэрлэх чадамжтай болно.

 • Дотоод хяналтын ажилтнууд
 • Дотоод аудиторууд
 • Процесс хөгжүүлэлтийн мэргэжилтнүүд
 • Чанарын менежерүүд
 • Чанарын удирдлагын тогтолцооны чиглэлд өөрийгөө хөгжүүлж мэргэших хүсэлтэй хэн бүхэн
 • Байгууллагын дундаас дээш шатны менежерүүд
 • Ерөнхий менежер
 • Удирдах албан тушаалд шинээ томилогдсон хэн бүхэнд энэ сургалт маань үр дүнтэй

Сургалтын хуваарийг бүртгэлтэй мэйл хаягт нь илгээх болно.

Бүртгүүлэх булан

  Захиалах
 • Ахисан төвшин
 • Хугацаа: 40 цаг
 • Гэрчилгээтэй
 • Төлбөр: 800,000loader