88999920

Менежмент

M2. ISO 31000 Эрсдэлийн удирдлага  

ISO 31000 Эрсдэлийн удирдлага

Байгууллагын менежмент төлөвлөх, хэрэгжүүлэх, хянах, сайжруулах үр ашигтай тогтолцоог бий болгох тухай байдаг бол эрсдэлийн менежмент нь байгууллага тавьсан зорилгодоо хүрэхэд тулгарч болох гадаад дотоод орны эрсдэлүүд, тэдгээрээс үүдэх дагаврыг урьдчилан тооцоолж бууруулах боломжийг эрэлхийлж хэрэгжүүлдгээрээ онцлог. 

 

 • Эрсдэлийн талаарх ойлголт

 • Эрсдэлийг илрүүлэх

 • Эрсдэлийг үнэлэх

 • Эрсдэлийг эрэмбэлэх

 • Эрсдэлийг бууруулах

 • Эрсдэлийн хэмжилт мониторинг

 • Эрсдэлийн засаглал

 • Эрсдэлийн удирдлагын соёл

 • ISO ба COSO олон улсын байгууллагуудаас гаргасан эрсдэлийн удирдлагын тогтолцооны ижил ба ялгаатай тал

 • Процессын загварчлал эрсдэлийн илрүүлэлт
 

 • Хариуцсан ажил үүргийнхээ хүрээнд цаашлаад нийт байгууллагынхаа хэмжээнд эрсдэлүүдийг тодорхойлж, үр дагаврыг үнэлэх аргачлалд суралцах
 • Эрсдэлийн бууруулахад авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээнүүд, шийдвэрлэх аргачлалууд
 • Эрсдэлийг удирдахад холбогдох талуудтай үр дүнтэй харилцах
 • Эрсдэлийн удирдлагын журамд тусгагдах асуудлууд гэх мэт мэдлэгүүдийг эзэмших болно.
 

 • Байгууллагын дотоод эрсдлийг үр дүнтэй удирдах үүрэгтэй менежерүүд
 • Эрсдэлийн удирдлагын талаар өргөн мэдлэг олж авахыг эрмэлзэж буй хүмүүс
 

 • Сургалтанд хамрагдсан хүмүүсийн саналыг үндэслэн хичээллэх өдрийн цагийг тогтдог.
Бүртгүүлэх булан

  2023-10-19
 • Хугацаа: 8 цаг
 • Гэрчилгээтэйloader